Zákaznické centrum
Výběr prodejny může ovlivnit skladové zásoby vybraného zboží, jeho cenu, popřípadě i cenu dopravy.
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Přihlášení
0
menu

Obecné zásady pro návrh a provedení obvodové drenáže

zveřejněno: 12. 1. 2022
Úvodní fotka
1. Drenáž nesmí být napojena na vsakovací objekt, u kterého hrozí zahlcení přívalovou vodou
2. Drenáž nesmí být použita v zeminách náchylných na rozbředání.
3. Drenáž se dimenzuje dle směrnice ČHIS 06.
4. Dno drenáže musí být vždy nad základovou spárou.
5. V žádném případě nesmí být horní hrana potrubí nad úrovní vodorovné hydroizolace.
6. Návrh drenáže musí vždy vycházet z podrobného průzkumu lokality, znalosti přítoků vody v jednotlivých oblastech a hydraulických výpočtů.
7. Maximální možná výška hladiny vody v drénu je 0,2 m nad dnem trubky. Z toho vyplývá poloha vodorovné hydroizolace, která musí být vždy alespoň 0,2 m nad úrovní dna drenážní trubky. V opačném případě musí být navržena tlaková hydroizolace do odpovídající výšky.
8. Minimální ø drenážního potrubí je 100 mm.
9. Pokud se drenáž navrhuje v podmínkách s vysoce minerální půdou nebo v blízkosti polí, kde se vápní, doporučuje se při návrhu zohlednit vyšší riziko tvorby usazenin (inkrustace). Je vhodné alespoň volit větší dimenzi potrubí.
10. Při použití tyčových drenážních prvků je výrazně snazší zajistit správnou polohu a směr drenážního potrubí.
11. Drenáž musí být propustná pro vodu a odolná proti zanášení částečkami zeminy.
12. Maximální vzdálenost mezi čisticími šachtami je 50 m, pokud není stanoveno jinak (např. v případech nestandardního spádu potrubí, vysoké rychlosti vody proudící v potrubí apod.).
13. Převedení vody z drenážních vrstev do drénu musí být provedeno beztlakově. Vhodná je např. vrstva kameniva frakce 16–22 mm v tloušťce alespoň 0,3 m.
Fotka 1
14. Drén se vede obvykle co nejblíže podél vnějšího obvodu podzemních částí stavby. Proto je vhodné, aby půdorys suterénu odpovídal nadzemní části stavby.
15. Liniový svodný drén musí mít podélný sklon alespoň 0,5 % směrem k recipientu.
16. Při nepravidelném tvaru základů je přípustný větší odstup od hrany základu.
17. Drenážní rýha nesmí být provedena v oblasti zeminy, kde dochází k přenosu zatížení od objektu.
18. Zásyp nad drenáží má být co nejméně propustný, aby do drenáže nebyla přiváděna voda z povrchu terénu a z fasád.
19. V místech změn směru vedení drénu musí být osazeny kontrolní šachty o průměru nejméně 300 mm.
20. Předávací šachta musí mít ø alespoň 1 000 mm a musí být průlezná.
21. Přesahy filtračních textilií musí být alespoň 200 mm.
22. Drén musí být uložen vždy na stabilním podkladu s podélným spádem.
23. První vrstva zásypu na potrubí musí být prováděna ručně, aby nedošlo k poškození potrubí.
24. Hydroizolace suterénních stěn se vytahuje do výšky alespoň 300 mm nad úroveň upraveného terénu.
25. Na potrubí vedoucím do recipientu se doporučuje osadit zpětnou klapku.
26. V případě, že je voda do recipientu z předávací jímky přečerpávána, musí mít jímka dostatečný akumulační objem a musí být osazena hlavním a záložním čerpadlem s plovákovým spínáním v úrovni 30 cm pod nejnižším bodem drenáže. Provozuschopnost čerpadel se musí pravidelně kontrolovat.

Školení realizačních firem