Stavebniny DEK Opava: z důvodu rekonstrukce ulice Těšínská je ve dnech 25. a 26. 9. pobočka uzavřena.
Zákaznické centrum
Výběr prodejny může ovlivnit skladové zásoby vybraného zboží, jeho cenu, popřípadě i cenu dopravy.
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Přihlášení
0
menu

Rekonstrukce střechy se sypkými vrstvami

zveřejněno: 15. 3. 2021

V některých regionech České republiky se vyskytuje velké množství střech, které obsahují nesoudržné vrstvy (štěrk, škvára, písek, atd.) a nelze je proto považovat za spolehlivě stabilní proti účinkům větru nebo účinkům tangenciálních sil, např. smrštění materiálů povlakových hydroizolací. Mnohé z těchto střech vyžadují rekonstrukci. Rekonstrukce musí kromě splnění tepelnětechnických, požárních a hydroizolačních požadavků na střechy volbou vhodných vrstev a jejich tlouštěk splnit i požadavek na stabilitu a odolnost proti sání větru. Zvlášť vhodným řešením je použití vrtací soupravy DEK, které eliminuje nutnost odstranění starých vrstev. Odstraňování starých vrstev totiž obvykle vede k velkým nákladům na skládkování vybouraných materiálů a především k riziku zatečení do objektu. Vrtací souprava DEK se uplatní mimo jiné tam, kde nelze stabilizaci vrstev zajistit dodatečným přitížením, protože konstrukce nemají dostatečnou únosnost nebo únosnost nelze ověřit.

úvodní banner

Řešení

Vrtací soupravou DEK je možné stávající skladbu střechy přes sypké vrstvy kotvit a následně nové vrstvy stabilizovat lepením.

Postup

1. Je nutné provést podrobný průzkum střechy a posouzení způsobu provedení rekonstrukce. Zjistit skladbu střechy a ověřit stav všech vrstev. Ověřit, zda se ve skladbě střechy nenachází nadměrná vlhkost (zkondenzovaná nenachází nadměrná vlhkost (zkondenzovaná či zatečená). Zkontrolovat, zda je dostatečné spádování střechy, zda se netvoří louže spádování střechy, zda se netvoří louže na povrchu hydroizolace. Dále je třeba provést tahové zkoušky pro ověření možnosti kotvení s vrtací soupravou DEK, stanovit únosnost podkladu a navrhnout kotevní prvky. Navrhnout a posoudit lepení nových vrstev. Je potřeba, aby navržená skladba a tloušťka tepelné izolace odpovídala aktuálním požadavkům norem na součinitel prostupu tepla a vlhkostní bilanci (množství zkondenzované a vypařené vlhkosti). Je nutné zjistit požární požadavky ověřit splnění aktuálních požárních požadavků na střechu.

2. Je nutné ověřit, zda se ve skladbě střechy nachází rozvody elektřiny, případně jiné vedení. Před samotnou realizací je vedení nutné vyznačit, aby nedošlo k jeho poškození. Vrtací soupravou DEK, chráničkami, korunkami a navrženými kotevními prvky se stabilizují stávající vrstvy střechy. Dle množství kotevních prvků se zvolí, zda budou hlavy kotev prvků se zvolí, zda budou hlavy kotev prvků se zvolí, zda budou hlavy kotev prvků se zvolí, zda budou hlavy kotev převařeny záplatami nebo se provede celoplošné natavení asfaltového pásu. Nové vrstvy se ke stabilizovanému starému souvrství přilepí. Před tím je třeba ověřit způsob lepení a spotřebu lepidla.

3. Vyspravená původní hydroizolace se stane parotěsnicí vrstvou nového souvrství střechy. Zároveň chrání objekt před zatečením a je podkladem pro nové vrstvy. Tepelná izolace (např. EPS) se k podkladu přilepí polyuretanovým lepidlem PUK 3D XL. Nová hydroizolace se k tepelné izolaci také lepí. V případě asfaltových pásů se provádí první vrstva ze samolepicího pásu GLASTEK 30 STICKER ULTRA. Druhá vrstva z asfaltového pásu ELASTEK 40 COMBI se již na podkladní pás plnoplošně natavuje. Podrobnější popis vrtací soupravy DEK a práce s ní naleznete v technickém listu Vrtací souprava DEK.

první banner